Κΰπςΰ πεγθρςπξβ μθκπξκξνςπξλλεπΰ ATmega328

(0xC6)UDR0USART I/O Data Register
(0xC5)UBRR0HUSART Baud Rate Register High
(0xC4)UBRR0LUSART Baud Rate Register Low
(0xC3)Reserved--------
(0xC2)UCSR0CUMSEL01UMSEL00UPM01UPM00USBS0UCSZ01 /UDORD0UCSZ00 / UCPHA0UCPOL0
(0xC1)UCSR0BRXCIE0TXCIE0UDRIE0RXEN0TXEN0UCSZ02RXB80TXB80
(0xC0)UCSR0ARXC0TXC0UDRE0FE0DOR0UPE0U2X0MPCM0
(0xBD)TWAMRTWAM6TWAM5TWAM4TWAM3TWAM2TWAM1TWAM0
(0xBC)TWCRTWINTTWEATWSTATWSTOTWWCTWEN–TWIE
(0xBB)TWDR2-wire Serial Interface Data Register
(0xBA)TWARTWA6TWA5TWA4TWA3TWA2TWA1TWA0TWGCE
(0xB9)TWSRTWS7TWS6TWS5TWS4TWS3–TWPS1TWPS0
(0xB8)TWBR2-wire Serial Interface Bit Rate Register
(0xB7)Reserved––––––––
(0xB6)ASSR–EXCLKAS2TCN2UBOCR2AUBOCR2BUBTCR2AUBTCR2BUB
(0xB5)Reserved––––––––
(0xB4)OCR2BTimer/Counter2 Output Compare Register B
(0xB3)OCR2ATimer/Counter2 Output Compare Register A
(0xB2)TCNT2Timer/Counter2 (8-bit)
(0xB1)TCCR2BFOC2AFOC2B––WGM22CS22CS21CS20
(0xB0)TCCR2ACOM2A1COM2A0COM2B1COM2B0––WGM21WGM20
(0x8B)OCR1BHTimer/Counter1 - Output Compare Register B High Byte
(0x8A)OCR1BLTimer/Counter1 - Output Compare Register B Low Byte
(0x89)OCR1AHTimer/Counter1 - Output Compare Register A High Byte
(0x88)OCR1ALTimer/Counter1 - Output Compare Register A Low Byte
(0x87)ICR1HTimer/Counter1 - Input Capture Register High Byte
(0x86)ICR1LTimer/Counter1 - Input Capture Register Low Byte
(0x85)TCNT1HTimer/Counter1 - Counter Register High Byte
(0x84)TCNT1LTimer/Counter1 - Counter Register Low Byte
(0x83)Reserved--------
(0x82)TCCR1CFOC1AFOC1B––––––
(0x81)TCCR1BICNC1ICES1–WGM13WGM12CS12CS11CS10
(0x80)TCCR1ACOM1A1COM1A0COM1B1COM1B0––WGM11WGM10
(0x7F)DIDR1––––––AIN1DAIN0D
(0x7E)DIDR0––ADC5DADC4DADC3DADC2DADC1DADC0D
(0x7D)Reserved––––––––
(0x7C)ADMUX REFS1REFS0ADLAR–MUX3MUX2MUX1MUX0
(0x7B)ADCSRB–ACME–––ADTS2ADTS1ADTS0
(0x7A)ADCSRAADENADSCADATEADIFADIEADPS2ADPS1ADPS0
(0x79)ADCHADC Data Register High byte
(0x78)ADCLADC Data Register Low byte
(0x70)TIMSK2–––––OCIE2BOCIE2ATOIE2
(0x6F)TIMSK1––ICIE1––OCIE1BOCIE1ATOIE1
(0x6E)TIMSK0–––––OCIE0BOCIE0ATOIE0
(0x6D)PCMSK2PCINT23PCINT22PCINT21PCINT20PCINT19PCINT18PCINT17PCINT16
(0x6C)PCMSK1–PCINT14PCINT13PCINT12PCINT11PCINT10PCINT9PCINT8
(0x6B)PCMSK0PCINT7PCINT6PCINT5PCINT4PCINT3PCINT2PCINT1PCINT0
(0x6A)Reserved––––––––
(0x69)EICRA––––ISC11ISC10ISC01ISC00
(0x68)PCICR–––––PCIE2PCIE1PCIE0
(0x67)Reserved––––––––
(0x66)OSCCALOscillator Calibration Register
(0x65)Reserved––––––––
(0x64)PRRPRTWIPRTIM2PRTIM0–PRTIM1PRSPIPRUSART0PRADC
(0x61)CLKPRCLKPCE–––CLKPS3CLKPS2CLKPS1CLKPS0
(0x60)WDTCSRWDIFWDIEWDP3WDCEWDEWDP2WDP1WDP0
0x3F (0x5F)SREGITHSVNZC
0x3E (0x5E)SPH–––––(SP10)SP9SP8
0x3D (0x5D)SPLSP7SP6SP5SP4SP3SP2SP1SP0
0x37 (0x57)SPMCSRSPMIE(RWWSB)–(RWWSRE)BLBSETPGWRTPGERSSELFPRGEN
0x36 (0x56)Reserved––––––––
0x35 (0x55)MCUCR–BODSBODSEPUD––IVSELIVCE
0x34 (0x54)MCUSR––––WDRFBORFEXTRFPORF
0x33 (0x53)SMCR––––SM2SM1SM0SE
0x30 (0x50)ACSRACDACBGACOACIACIEACICACIS1ACIS0
0x2F (0x4F)Reserved––––––––
0x2E (0x4E)SPDRSPI Data Register
0x2D (0x4D)SPSRSPIFWCOL–––––SPI2X
0x2C (0x4C)SPCRSPIESPEDORDMSTRCPOLCPHASPR1SPR0
0x2B (0x4B)GPIOR2General Purpose I/O Register 2
0x2A (0x4A)GPIOR1General Purpose I/O Register 1
0x29 (0x49)Reserved––––––––
0x28 (0x48)OCR0BTimer/Counter0 Output Compare Register B
0x27 (0x47)OCR0ATimer/Counter0 Output Compare Register A
0x26 (0x46)TCNT0Timer/Counter0 (8-bit)
0x25 (0x45)TCCR0BFOC0AFOC0B––WGM02CS02CS01CS00
0x24 (0x44)TCCR0ACOM0A1COM0A0COM0B1COM0B0––WGM01WGM00
0x23 (0x43)GTCCRTSM–––––PSRASYPSRSYNC
0x22 (0x42)EEARH(EEPROM Address Register High Byte)
0x21 (0x41)EEARLEEPROM Address Register Low Byte
0x20 (0x40)EEDREEPROM Data Register
0x1F (0x3F)EECR––EEPM1EEPM0EERIE
0x1E (0x3E)GPIOR0General Purpose I/O Register 0
0x1D (0x3D)EIMSK––––––INT1INT0
0x1C (0x3C)EIFR––––––INTF1INTF0
0x1B (0x3B)PCIFR–––––PCIF2PCIF1PCIF0
0x17 (0x37)TIFR2–––––OCF2BOCF2ATOV2
0x16 (0x36)TIFR1––ICF1––OCF1BOCF1ATOV1
0x15 (0x35)TIFR0–––––OCF0BOCF0ATOV0
0x0B (0x2B)PORTDPORTD7PORTD6PORTD5PORTD4PORTD3PORTD2PORTD1PORTD0
0x0A (0x2A)DDRDDDD7DDD6DDD5DDD4DDD3DDD2DDD1DDD0
0x09 (0x29)PINDPIND7PIND6PIND5PIND4PIND3PIND2PIND1PIND0
0x08 (0x28)PORTC-PORTC6PORTC5PORTC4PORTC3PORTC2PORTC1PORTC0
0x07 (0x27)DDRC-DDC6DDC5DDC4DDC3DDC2DDC1DDC0
0x06 (0x26)PINC-PINC6PINC5PINC4PINC3PINC2PINC1PINC0
0x05 (0x25)PORTBPORTB7PORTB6PORTB5PORTB4PORTB3PORTB2PORTB1PORTB0
0x04 (0x24)DDRBDDB7DDB6DDB5DDB4DDB3DDB2DDB1DDB0
0x03 (0x23)PINBPINB7PINB6PINB5PINB4PINB3PINB2PINB1PINB0